Pravidlá obchodu

PRAVIDLÁ INTERNETOVÉHO OBCHODU

OUTDOORKIDS.PL

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE

 3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPEĽNEJ ZMLUVY

 4. SPÔSOB A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA PRODUKT

 5. NÁKLADY, METÓDY A DODACIA LEHOTA PRODUKTU

 6. REKLAMÁCIA PRODUKTU

 7. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A VYKONÁVANIA NÁROKOV, AKO AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 9. ZMLUVNÉ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU

 10. USTANOVENIA PRE PODNIKATEĽOV

 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 12. ŠABLONA FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Desať Predpisov internetového obchodu pripravili právnici webu Prokonsumencki.pl . Internetový obchod www.outdoorkids.pl sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv nevýhodnejšie pre spotrebiteľa ako ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich sa použijú ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto nariadení preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov, ktoré im priznávajú povinné ustanovenia zákona, a všetky prípadné pochybnosti by sa mali vysvetliť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovení týchto Predpisov s vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť tieto ustanovenia a mali by sa uplatňovať.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Internetový obchod dostupný na www.outdoorkids.pl prevádzkuje SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA so sídlom vo Varšave (sídlo a adresa pre doručovanie: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000917939; registrový súd, kde je vedená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto o Varšava vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške 50 000 PLN, úplne splatené; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktné telefónne číslo: 789 393 240.

1.2. Tieto Nariadenia sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim Internetový obchod, pokiaľ dané ustanovenie Nariadení neustanovuje inak.

1.3. Správcom osobných údajov spracúvaných v Internetovom obchode v súvislosti s implementáciou ustanovení týchto Nariadení je Predávajúci. Osobné údaje sú spracúvané na účely, po dobu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a doby spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní cookies a analytické nástroje v internetovom obchode. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Podobne aj poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu je dobrovoľné, s výnimkou výnimiek uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).

1.4. Definície:

 • PRACOVNÝ DEŇ – jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

 • REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý vám umožňuje vytvoriť si účet

 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadať Objednávku, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a definovaním podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

 • ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť - ktorá uzavrela alebo má v úmysle uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim.

 • OBČIANSKY ZÁKONNÍK - Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 1964 č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).

 • ÚČET - Elektronická služba, označená individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Príjemcom služby, súbor zdrojov v IT systéme Poskytovateľa služby, v ktorom sú údaje poskytnuté Príjemcom služby a informácie o Objednávkach zadaných zhromažďujú sa v internetovom obchode.

 • NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Príjemcom služieb, ktorí ju využívajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služieb cyklický obsah nasledujúcich vydaní bulletinu obsahujúci informácie o Produktoch, novinkách a propagačné akcie v internetovom obchode.

 • PRODUKT – hnuteľná vec dostupná v internetovom obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

 • PREDPISY - tieto pravidlá internetového obchodu

 • ONLINE OBCHOD – internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www.outdoorkids.pl.

 • PREDAJCA; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA so sídlom vo Varšave (adresa sídla a adresa pre doručovanie: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000917939; registrový súd, kde je vedená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto o Varšava vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške 50 000 PLN, úplne splatené; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktné telefónne číslo: 789 393 240.

 • PREDAJNÁ ZMLUVA - Zmluva o predaji produktu uzatvorená alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Príjemcovi služby prostredníctvom Internetového obchodu.

 • PRÍJEMCA SLUŽBY - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony - využívajúci alebo zamýšľajúci využívať Elektronickú službu.

 • ZÁKON O PRÁVE SPOTREBITEĽOV - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).

 • OBJEDNÁVKA – Prehlásenie vôle zákazníka odoslané prostredníctvom objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie zmluvy o predaji produktu s predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE

2.1.Nasledujúce elektronické služby sú dostupné v internetovom obchode: účet, objednávkový formulár a bulletin

 • Účet – používanie účtu je možné po dokončení dvoch po sebe nasledujúcich krokov príjemcom služby – (1) vyplnení Registračného formulára, (2) kliknutí na pole „Vytvoriť“. V Registračnom formulári je potrebné, aby Príjemca služby uviedol tieto údaje Príjemcu služby: meno a priezvisko, e-mailovú adresu a heslo.

  • Elektronická služba účtu je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby môže kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť účet (odstúpiť z účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu sklep@outdoorkids.pl alebo písomne ​​na túto adresu: Dragonów 4/42 , 00-467 Varšava.

 • Objednávkový formulár – používanie Objednávkového formulára začína, keď zákazník pridá prvý Produkt do elektronického košíka v Internetovom obchode. Zadanie objednávky sa uskutoční po tom, čo zákazník dokončí dva po sebe nasledujúce kroky – (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) po vyplnení objednávkového formulára kliknutie na pole „Objednať a zaplatiť“ na webovej stránke internetového obchodu – dovtedy je možné na úpravu zadaných údajov (na tento účel postupujte podľa zobrazených správ a informácií dostupných na webovej stránke Internetového obchodu). V Objednávkovom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol o Zákazníkovi nasledovné údaje: meno a priezvisko / názov firmy, adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, kontakt telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt(y), množstvo Produktu(ov), miesto a spôsob dodania Produktu(ov), spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.

  • Elektronický objednávkový formulár služby je poskytovaný bezplatne a má jednorazový charakter a končí, keď je prostredníctvom neho zadaná objednávka alebo keď zákazník prestane zadávať objednávku prostredníctvom neho skôr.

 • Newsletter – používanie Newsletteru prebieha po zadaní e-mailovej adresy v záložke „Newsletter“ viditeľnej na webovej stránke internetového obchodu, na ktorú sa budú zasielať nasledujúce vydania Newslettera a kliknutí na pole „Prihlásiť sa na odber“. Môžete sa tiež prihlásiť na odber Newsletteru začiarknutím príslušného políčka pri zadávaní objednávky - po zadaní objednávky je zákazník odoberaný Newsletter.

  • Elektronická služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby sa môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť z odberu Newsletteru (odstúpiť z odberu Newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu sklep@outdoorkids.pl alebo písomne ​​na túto adresu: Dragonów 4 / 42, 00-467 Varšava.

2.2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s IKT systémom používaným Poskytovateľom služby: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) aktuálny webový prehliadač: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari alebo Microsoft Edge; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; (5) povolenie cookies a Javascript.

vo webovom prehliadači

2.3.Príjemca služby je povinný používať Internetový obchod v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi, s rešpektovaním osobnostných práv, ako aj autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služby a tretích osôb.Príjemca služby je povinný zadávať údaje v súlade s s faktami. Príjemca má zakázané poskytovať nezákonný obsah.

2.4. Reklamačný poriadok pre Elektronické služby:

 • Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a iné sťažnosti súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (okrem reklamačného poriadku Produktu, ktorý je uvedený v bode 6. Pravidiel), môže Príjemca služby podať, napríklad:

  • písomne ​​na nasledujúcu adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

  • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sklep@outdoorkids.pl.

 • Odporúča sa, aby Príjemca služby v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum nezrovnalostí; (2) požiadavky Príjemcu služby; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej sťažnosť – uľahčí a urýchli to posúdenie sťažnosti Poskytovateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

 • Poskytovateľ služby odpovedá na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.

3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza po zadaní objednávky Zákazníkom prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom 2 Predpisov

3.2. Cena produktu uvedená na webovej stránke internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na doručenie (vrátane dopravy, doručenia a poštových služieb) a iných nákladoch, a ak výšku týchto poplatkov nemožno určiť, O povinnosti ich zaplatiť je zákazník informovaný na webovej stránke Internetového obchodu pri zadávaní objednávky, a to aj vtedy, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

3.3. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou objednávkového formulára

 • K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza po tom, čo Zákazník zadal objednávku v Internetovom obchode v súlade s bodom 2 Predpisov

 • Po zadaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu prebieha odoslaním Objednávateľa na príslušnú e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí. na realizáciu a potvrdenie uzavretia Kúpnej zmluvy. Po prijatí vyššie uvedeného e-mailu zákazníkom dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

3.4. Konsolidácia, zabezpečenie a poskytnutie obsahu uzatvorenej kúpnej zmluvy Zákazníkovi prebieha tak, že (1) poskytneme tieto Pravidlá na internetovej stránke Internetového obchodu a (2) Zákazníkovi odošleme e-mailovú správu uvedenú v bode 3.3.2. Predpisov.Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme Internetového obchodu Predávajúceho

4. SPÔSOB A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA PRODUKT

4.1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi na základe kúpnej zmluvy nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba na dobierku na dobierku.

 • Platba bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 • Platby kartou cez Apple Pay.

 • Elektronické platby a platby kartou cez Przelewy24.pl - možné aktuálne spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu v záložke informácie o spôsoboch platby a na webovej stránke https://www.przelewy24.pl/.

  • Zúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami sa uskutočňuje podľa výberu zákazníka cez Przelewy24.pl. Službu elektronických platieb a platobných kariet poskytuje:

   • pl – spoločnosť PayPro S.A so sídlom v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodná divízia okr. Národný súdny register pod číslom KRS 0000347935, základné imanie: 5 476 300,00 PLN úplne splatené, NIP 7792369887, REGON 301345068.

  • Platby v splátkach - platba sa vykonáva úplne alebo čiastočne z prostriedkov z pôžičky poskytnutej spoločnosťou Klarna - Sofort GmbH Theresienhöhe 12 80339 Mníchov, Nemecko, zapísaná na okresnom súde v Mníchove: HRB 218675, DPH EÚ: DE248376956

4.2. Platobná lehota:

 • Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platbu kreditnou kartou, je povinný platbu vykonať do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 • Ak si zákazník zvolí platbu na dobierku, je povinný uhradiť platbu na dobierku.

5. NÁKLADY, METÓDY A DODACIA LEHOTA PRODUKTU

5.1. Dodanie produktu je možné na území Poľskej republiky.

5.2. Dodanie produktu zákazníkovi je splatné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) sú Zákazníkovi uvedené na webovej stránke Internetového obchodu v záložke Informácie o nákladoch na doručenie a pri zadávaní objednávky, a to aj vtedy, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný predajom. Dohoda.

5.3. Predávajúci poskytuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby doručenia Produktu:

 • Kuriér, dobierka.

5.4. Termín dodania Produktu Zákazníkovi je do 10 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími lehotami je dátumom dodania najdlhší daný dátum, ktorý však nesmie presiahnuť 10 Pracovných dní. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta takto:

 • Ak si Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet Predávajúceho alebo zúčtovací účet.

 • Ak si Zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

 • Ak si Zákazník zvolí spôsob platby v splátkovom systéme - odo dňa oznámenia Predávajúcemu poskytovateľom pôžičky o uzavretí zmluvy o pôžičke so Zákazníkom, najneskôr však odo dňa pripísania peňazí na bankový účet Predávajúceho s prostriedkami z úveru poskytnutého Zákazníkovi

Hlavnými špeditérmi používanými na prepravu tovaru sú DPD a Inspost.

6. REKLAMÁCIA PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú definované všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom (vrátane § 556-576 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi Produkt bez vád.

6.3. Reklamáciu môže podať Zákazník, napríklad:

 • písomne ​​na nasledujúcu adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sklep@outdoorkids.pl.

6.4. Zákazníkovi sa odporúča v popise reklamácie uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vady; (2) požadovať spôsob uvedenia Produktu do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu – uľahčí a urýchli to posúdenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

6.5. Predávajúci odpovie na reklamáciu Zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, žiadal pri uplatňovaní práv zo záruky výmenu veci alebo odstránenie vady alebo predložil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci neodpovie na túto žiadosť do 14 kalendárnych dní, má sa za to, že túto reklamáciu považoval za oprávnenú.

6.6. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný Produkt na adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava. V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na doručenie Produktu znáša Predávajúci. Ak by vzhľadom na druh Tovaru alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Tovaru Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom nadmerne sťažené, je Zákazník povinný sprístupniť Tovar Predávajúcemu v mieste, kde Produkt sa nachádza.

6.7. V zmysle čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky na Produkt voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.

7. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A VYKONÁVANIA REKLAMÁCIÍ, AKO AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

7.1. Podrobné informácie o možnosti Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť spôsoby mimosúdnej reklamácie a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https:// uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. K dispozícii je aj kontaktné miesto u predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava ), ktorej úlohou je okrem iného poskytovanie pomoci spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

7.3.Spotrebiteľ má tieto príkladné možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a nápravy: (1) žiadosť o riešenie sporu na stály spotrebiteľský rozhodcovský súd (viac informácií na: http://wwwspsk.wiih.org.pl/) ; (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu vojvodskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (bližšie informácie na internetovej stránke inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) ombudsmana spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Združenia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného aj e-mailom na tips@dlakonsumentow.pl a na čísle spotrebiteľskej infolinky 801 440 220 (linka pomoci je otvorená v Pracovné dni od 8:00 do 18:00, poplatok za pripojenie podľa tarifa operátora).

7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí chcú mimosúdne riešenie sporu zo zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na na webovej stránke samotnej platformy alebo na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže od nej do 14 kalendárnych dní odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v písm. 8.8 Predpisov. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno podať napr.:

 • písomne ​​na nasledujúcu adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sklep@outdoorkids.pl.

8.2. Vzorový vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 zákona o právach spotrebiteľov a je dodatočne dostupný v bode 12 Predpisov. Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára, nie je to však povinné.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

 • [ 1) zahŕňa mnoho Produktov, ktoré sa dodávajú oddelene, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, šarže alebo časti, alebo (2) spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov počas určeného obdobia – od prevzatia držby Produktu. prvý z produktov;

 • pre ostatné zmluvy - odo dňa uzavretia zmluvy.

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú.

8.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie Produktu (okrem dodatočných náklady vyplývajúce zo spôsobu doručenia, ktorý si spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode).Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nebude znamenať žiadne náklady. Ak Predávajúci neponúkol vyzdvihnutie Tovaru od samotného spotrebiteľa, môže sa zdržať vrátenia platieb prijatých od spotrebiteľa, kým nie je vrátený Produkt alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

8.6. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť Tovar Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho prevzatie, pokiaľ Predávajúci nemá ponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť výrobok na nasledujúcu adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava.

8.7. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu.

8.8. Prípadné náklady súvisiace s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:

 • Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré tým vznikli.

 • Priame náklady na vrátenie Produktu znáša spotrebiteľ.

 • Ak ide o Produkt, ktorý je službou, s plnením ktorého sa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po vykonaní na takúto žiadosť je povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Suma na úhradu sa vypočíta v pomere k rozsahu poskytovanej služby s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytovanej služby.

8.9.Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá spotrebiteľ v súvislosti so zmluvami:

 • (1) na poskytnutie služby, ak predávajúci plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby predávajúcim bude stratiť právo na odstúpenie od zmluvy; (2) ak cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je predmetom služby Produkt, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť; (5) v ktorej je predmetom služby Produkt dodávaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený; (6) v ktorej sú predmetom služby Produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) ak sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výchyliek na trhu nad ktorými nemá Predávajúci kontrolu; (8) v ktorom spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho, aby sa k nemu dostavil na urýchlenú opravu alebo údržbu; ak Predávajúci poskytuje doplnkové služby iné ako tie, ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo poskytuje Produkty iné ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy ohľadom doplnkových služieb alebo Produktov; (9) v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol obal po doručení otvorený; (10) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom; (11) uzatvorené verejnou dražbou; (12) na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavu, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služby; (13) na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s plnením začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy. zmluva

8.10. Ustanovenia o spotrebiteľovi obsiahnuté v tomto bode 8 Nariadení sa vzťahujú od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu aj pre Príjemcu služby alebo Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcu zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá odborný charakter vyplývajúci najmä z predmetu ňou vykonávanej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti

9. ZMLUVNÉ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZDÔVODNE

9.1. Bez ohľadu na právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uvedené v bode 8.Predpisov a práva na podanie reklamácie podľa bodu 6 Predpisov môže spotrebiteľ, ktorý uzatvoril Zmluvu o predaji produktov, využiť zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených v tejto časti Predpisov. Na dodržanie termínu stačí zaslať vyjadrenie alebo vrátiť Produkt pred uplynutím jeho platnosti

9.2. V rámci zmluvného práva na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o predaji produktov bez uvedenia dôvodu po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v bode. 8. Predpisov za predpokladu, že spotrebiteľ spĺňa tieto požiadavky:

 • Žiadne poškodenie alebo stopy používania produktu.

 • Vrátenie produktu kompletného so všetkými prvkami zahrnutými v objednávke.

 • Vrátenie produktu v pôvodnom obale.

9.3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu, vrátane zníženia hodnoty spôsobeného poškodením obalu Produktu.

9.4. Vo veciach, na ktoré sa tento bod nevzťahuje, bod 8 Predpisov o zákonnom práve na odstúpenie od zmluvy, najmä pokiaľ ide o spôsob odstúpenia od zmluvy, plynutie lehoty, účinky a náklady odstúpenia od zmluvy a výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy.

10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

10.1. Tento bod 10 Nariadení a všetky ustanovenia v ňom obsiahnuté sú adresované a sú teda záväzné len pre Zákazníka alebo Príjemcu služby, ktorý nie je spotrebiteľom, a od 1.1.2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dňa nie aj fyzickú osobu, ktorá uzatvorila zmluva priamo súvisiaca s jej hospodárskou činnosťou, keď z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá odbornú povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu ňou vykonávanej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálny register a informácie o hospodárskej činnosti

10.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže dôjsť bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky zo strany zákazníka voči predávajúcemu.

10.3. Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane vyžadovania celej alebo čiastočnej platby vopred, bez ohľadu na spôsob platby zvolený zákazníkom a skutočnosť, že došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.

10.4. Poskytovateľ služby môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia Príjemcovi služby.

10.5. Zodpovednosť Poskytovateľa služby/Predávajúceho voči Príjemcovi služby/Zákazníkovi, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená – tak v rámci jednej reklamácie, ako aj za všetky reklamácie celkovo – do výšky zaplatenej ceny resp. náklady na doručenie podľa kúpnej zmluvy, najviac však do výšky tisíc zlotých. Obmedzenie sumy uvedené v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky adresované Príjemcom služby / Zákazníkom voči Poskytovateľovi služby / Predajcovi, a to aj v prípade, že neexistuje kúpna zmluva alebo nesúvisí s kúpnou zmluvou. Poskytovateľ služby / Predávajúci zodpovedá Príjemcovi služby / Zákazníkovi len za typické škody predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk. Predávajúci taktiež nezodpovedá za omeškanie prepravy zásielky.

10.6.Akékoľvek spory vzniknuté medzi Predávajúcim / Poskytovateľom služieb a Zákazníkom / Príjemcom služby budú predložené súdu, ktorý má právomoc podľa sídla Predávajúceho / Poskytovateľa služby

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

11.2. Zmena pravidiel:

 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Pravidlá zo závažných dôvodov, ktorými sú: zmeny v zákone; zmeny v spôsoboch platby a dodania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení týchto pravidiel.

 • V prípade uzatvárania nepretržitých zmlúv na základe týchto Pravidiel (napr. poskytovanie Elektronických služieb - Konto) sú novelizované Pravidlá záväzné pre Príjemcu služby, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, to znamená, že Príjemca služby bol o zmenách riadne informovaný a zmluvu nevypovedal do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že by novela Pravidiel mala za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich poplatkov, má Príjemca služby právo odstúpiť od zmluvy.

 • V prípade uzatvárania zmlúv iného charakteru ako kontinuálnych zmlúv (napr. Kúpna zmluva) na základe týchto Pravidiel, zmeny Pravidiel žiadnym spôsobom neporušia práva nadobudnuté Príjemcami služieb / Zákazníkmi pred dátum účinnosti zmien Pravidiel, najmä zmeny Pravidiel nebudú mať vplyv na už zadané alebo zadané Objednávky a uzatvorené, zrealizované alebo zrealizované Kúpne zmluvy.

11.3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Nariadenia, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); Zákon o právach spotrebiteľov; a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platného práva.

12. VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(PRÍLOHA ČÍSLO 2 K ZÁKONU O PRÁVA SPOTREBITEĽA)


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Príjemca:

SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Dragonów 4/42, 00-467 Varšava

outdoorkids.pl

sklep@outdoorkids.pl

- Ja / My (*) týmto informujem / informujeme (*) o mojom / našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky (*) zmluva na dodávku nasledujúcich položiek (*) zmluva o dielo, ktorá pozostáva pri plnení nasledujúcich položiek (*) / o poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Dátum uzavretia zmluvy (*) / prijatia (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

- Dátum

(*) Odstráňte podľa potreby.

.