zásady ochrany osobných údajov

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  INTERNETOVÝ OBCHOD OUTDOORKIDS.PL

  OBSAH:

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  4. PRÍJEMCI ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

  5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

  6. PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ

  7. COOKIES V ONLINE OBCHODE A ANALYTIKÁCH

  8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre Používateľov Služby ani Zákazníkov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a doby spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní cookies a analytické nástrojov v internetovom obchode. t5>

  1.2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA so sídlom vo Varšave (sídlo a doručovacia adresa: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000917939; registrový súd, kde je vedená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre hlavné mesto o Varšava vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške 50 000 PLN, úplne splatené; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktné telefónne číslo: 789 393 240 - ďalej len "Správca" a zároveň Poskytovateľ služieb Internetového obchodu a Predávajúci.

  1.3. Osobné údaje v Internetovom obchode sú Správcom spracúvané v súlade s platnou legislatívou, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie GDPR“. Oficiálny text nariadenia GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  1.4. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Obdobne je poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom využívajúcim Internetový obchod dobrovoľné až na dve výnimky: (1) uzatvorenie zmluvy so Správcom - neposkytnutie v prípadoch a v rozsahu uvedenom na stránke Internetového obchodu. a v Pravidlách internetového obchodu a týchto zásadách ochrany osobných údajov osobné údaje potrebné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb so Správcom majú za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzavrieť danú zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je zakaždým vopred uvedený na webovej stránke Internetového obchodu a v Pravidlách Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správcu - poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych predpisov, ktoré ukladajú správcovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr.spracúvanie údajov za účelom vedenia daňovej alebo účtovnej knihy) a ich neposkytnutie bráni Správcovi v plnení týchto povinností

  1.5. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a najmä zodpovedá a dbá na to, aby ním zhromaždené údaje: (1) boli spracúvané v súlade so zákonom; (2) zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi; (3) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, najdlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania, a (5) spracúvať spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným, resp. nezákonné spracovanie a náhodná strata, zničenie alebo poškodenie primeranými technickými alebo organizačnými opatreniami.

  1.6. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou ohrozenia, Správca prijíma vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s Nariadením GDPR a vedieť to preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú. Správca používa technické opatrenia na zamedzenie zhromažďovania a upravovania osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.

  1.7. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa vyskytujú v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú veľkým písmenom (napr. Predajca, Internetový obchod, Elektronická služba), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Predpisoch internetového obchodu, ktoré sú dostupné na webovej stránke Internetového obchodu.

  2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

  2.1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, a to v rozsahu, v akom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

  2.2. Spracovanie osobných údajov Správcom si vždy vyžaduje existenciu aspoň jedného zo základov uvedených v bode. 2.1 zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Používateľov Služby a Zákazníkov Internetového obchodu Správcom sú uvedené v ďalšej časti Zásad ochrany osobných údajov - vo vzťahu k danému účelu spracúvania osobných údajov Správcom.

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  3.1. Zakaždým, keď účel, základ a obdobie, ako aj príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú z akcií vykonaných daným Používateľom Služby alebo Zákazníkom v Internetovom obchode alebo Správcom.

  3.2.Správca môže spracúvať osobné údaje v rámci Internetového obchodu na nasledujúce účely, na základe a počas období uvedených v tabuľke nižšie:

  Účel spracovania údajov

  Právny základ spracovania údajov

  Doba uchovávania údajov

  Plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb alebo prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv

  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy

  Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné ukončenie uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb.

  Priamy marketing

  článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu - spočívajúcich v starostlivosti o záujmy a dobrý imidž Správcu, jeho Internetového obchodu a v snahe predávať Produkty

  Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti Správcu. Premlčaciu dobu vymedzuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

  Správca nemôže spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky zo strany dotknutej osoby.

  Marketing

  článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

  Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

  Vyjadrenie názoru Zákazníka na uzatvorenú Kúpnu zmluvu

  článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vyjadrenia názoru

  Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

  Vedenie účtovných kníh

  článok 6 ods. 1 lit. c) Nariadenia GDPR v súvislosti s vtip. 74 sekúnd 2 zákona o účtovníctve, t.j. zo dňa 30.01.2018 (Z. z. z roku 2018, položka 395 v znení neskorších predpisov) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu

  Údaje sú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje zákon, podľa ktorého musí Správca uchovávať účtovné knihy (5 rokov, počítajúc od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, ktorého sa údaje týkajú).

  Určenie, vyšetrovanie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže správca vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené proti správcovi

  článok 6 ods. 1 lit.f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v zisťovaní, prešetrovaní alebo obhajovaní nárokov, ktoré môžu byť zo strany správcu vznesené alebo ktoré môžu byť voči správcovi vznesené

  Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré možno voči Správcovi uplatniť (základná premlčacia lehota pre nároky voči Správcovi je šesť rokov). )

  Používanie webovej stránky internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania

  článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v prevádzkovaní a údržbe webovej stránky Internetového obchodu

  Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti Správcu. Premlčaciu dobu vymedzuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

  Vedenie štatistík a analýzy návštevnosti v internetovom obchode

  článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu - spočívajúcich vo vedení štatistík a analýze návštevnosti v Internetovom obchode za účelom zlepšenia fungovania Internetového obchodu a zvýšenia predaja tovaru. Produkty

  Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti Správcu. Premlčaciu dobu vymedzuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti je tri roky a pri kúpnej zmluve dva roky).

  4. PRÍJEMCI ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

  4.1. Pre správne fungovanie Internetového obchodu, vrátane realizácie uzatvorených Kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby Správca využíval služby externých subjektov (ako sú napríklad poskytovateľ softvéru, kuriér alebo spracovateľ platieb). Správca využíva len služby takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na realizáciu vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

  4.2. Osobné údaje môžu byť Správcom prenesené do tretej krajiny, pričom Správca zabezpečí, aby sa tak v tomto prípade uskutočnilo vo vzťahu ku krajine, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany – v súlade s Nariadením GDPR, a v prípade iných krajinách, že prenos sa uskutoční na základe štandardných doložiek o ochrane údajov. Správca zabezpečuje, aby dotknutá osoba mala možnosť získať kópiu svojich údajov.Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje iba v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov

  4.3. Prenos údajov zo strany Správcu sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov - Správca poskytuje údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracovania osobných údajov a len rozsah potrebný na jeho dosiahnutie

  4.4. Osobné údaje používateľov služieb a zákazníkov internetového obchodu môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

  • prepravcovia / zasielatelia / kuriérski makléri / subjekty obsluhujúce sklad a/alebo proces expedície - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom doručenia Produktu poštou alebo kuriérom, Správca poskytuje Zákazníkovi zhromažďoval osobné údaje vybranému prepravcovi, zasielateľovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu zásielky na žiadosť Správcu, a ak sa zásielka uskutočňuje z externého skladu - subjektu prevádzkujúceho sklad a/alebo prepravný proces - v rozsahu potrebnom na doručenie produkt zákazníkovi.

  • subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platobnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom elektronických platieb alebo platobnou kartou, poskytuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platby uskutočnenej Zákazníkom.

  • požičiavatelia / prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom platby v splátkovom systéme alebo lízingovou platbou, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetový obchod na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vykonanie platby za službu Zákazníkom.

  • poskytovateľ systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru k uzatvorenej Kúpnej zmluve, Správca poskytuje zozbierané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu zabezpečujúcemu systém prieskumov verejnej mienky k uzatvorenému Predaju. Dohody v Internetovom obchode na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie klientom Opinion pomocou systému prieskumu verejnej mienky.

   Aby sme vám mohli ponúknuť spôsob platby Klarna, môžeme počas procesu nákupu pre Klarna preniesť vaše osobné údaje vo forme kontaktných údajov a údajov o objednávke do spoločnosti Klarna, aby sme posúdili, či spĺňate podmienky pre spôsob platby Klarna, a aby sme vám tieto spôsoby prispôsobili. . Vaše poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.
  • poskytovatelia služieb

   , ktorí dodávajú Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi prevádzkovať podnikanie, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom neho poskytovaných (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Internetového obchodu, e- poštových a hostingových poskytovateľov a dodávateľov softvér pre správu spoločnosti a poskytovanie technickej asistencie Správcovi) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účel spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

  • poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúci Správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná spoločnosť) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľ koná v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov

  • poskytovatelia sociálnych pluginov, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na webovej stránke Internetového obchodu, ktorí umožňujú prehliadaču osoby navštevujúcej webovú stránku Internetového obchodu sťahovať obsah od poskytovateľov uvedených pluginov (napr. prihlásenie pomocou prihlasovacie údaje do sociálnej siete) a prenos údajov na tento účel osobných údajov návštevníka, vrátane:

   • Facebook Ireland Ltd. - Správca používa sociálne zásuvné moduly Facebooku na webovej stránke internetového obchodu (napr. tlačidlo Páči sa mi!, Zdieľať alebo sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov na Facebook), a preto zhromažďuje a poskytuje osobné údaje Príjemcu služby pomocou webovej stránky. internetového obchodu spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o aktivitách na webovej stránke Internetového obchodu – vrátane informácií o zariadení, navštívených webových stránkach, nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe využívania služieb – bez ohľadu na to, či má Príjemca služby Facebook konto a je prihlásený na Facebooku

  5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

  5.1. Nariadenie GDPR ukladá Správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 sek. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – relevantné informácie o pravidlách ich prijímania, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje správca informácie o možnom profilovaní v tomto bode zásad ochrany osobných údajov.

  5.2. Správca môže využívať profilovanie na účely priameho marketingu v Internetovom obchode, avšak rozhodnutia prijaté na jeho základe Správcom sa nevzťahujú na uzavretie alebo odmietnutie uzavretia Kúpnej zmluvy alebo možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Efektom využívania profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby resp. navrhnutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou Internetového obchodu. Daný človek sa aj napriek profilovaniu slobodne rozhodne, či bude chcieť využiť takto získanú zľavu, alebo lepšie podmienky a nakúpiť v Internetovom obchode.

  5.3. Profilovanie v Internetovom obchode spočíva v automatickej analýze alebo prognóze správania danej osoby na webe Internetového obchodu, napríklad pridaním konkrétneho Produktu do košíka, prehliadaním konkrétneho Produktu v Internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov. v Internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že správca disponuje osobnými údajmi danej osoby, aby ich mohol odoslať, napríklad kód zľavy.

  5.4.Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a má pre túto osobu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje

  6. PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ

  6.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť – dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracovaniu a má tiež právo na prenosnosť svojich údajov. Bližšie podmienky na uplatnenie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 nariadenia GDPR.

  6.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje Správca spracúva na základe vyjadreného súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 sek. 2 lit. a) Nariadenia GDPR), má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  6.3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje Správca spracúva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach nariadenia GDPR a poľského práva, najmä zákon o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov

  6.4. Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe čl. 6 sek. 1 lit. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. Správca v takom prípade nesmie ďalej tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich záujmov, práv a slobôd dotknutej osoby alebo dôvody na zisťovanie, šetrenie alebo obhajovanie nárokov

  6.5. Právo namietať proti priamemu marketingu – ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na takéto marketingové účely vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom so spracúvaním súvisí na takýto priamy marketing.

  6.6. Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto bode Zásad ochrany osobných údajov môžete Správcu kontaktovať zaslaním príslušnej správy písomne ​​alebo e-mailom na adresu Správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára. k dispozícii na webovej lokalite internetového obchodu.

  7. COOKIES V ONLINE OBCHODE A ANALYTIKÁCH

  7.1. Cookies (cookies) sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odosielané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo v pamäti smartfónu). kartu – podľa toho, aké zariadenie používa.návštevníci nášho Internetového obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich vytvárania, nájdete okrem iného. tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  7.2.Súbory cookie, ktoré môže webová stránka internetového obchodu odosielať, možno rozdeliť do rôznych typov podľa nasledujúcich kritérií:

  Kvôli ich poskytovateľovi:

  1) vlastný (vytvorený webovou stránkou online obchodu správcu) a

  2) patriace tretím stranám/subjektom (iným ako správca)

  Vzhľadom na obdobie ich uloženia v zariadení osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu:

  1) relácia (uložená až do odhlásenia sa z online obchodu alebo vypnutia webového prehliadača) a

  2) konštanty (uložené na určité časové obdobie definované parametrami každého súboru alebo do manuálneho vymazania)

  Vzhľadom na účel ich použitia:

  1) nevyhnutné (umožnenie správneho fungovania webovej stránky internetového obchodu),

  2) funkčné / preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám návštevníka webovej stránky),

  3) analytické a výkonnostné (zhromažďovanie informácií o tom, ako používať webovú stránku internetového obchodu),

  4) marketingové, reklamné a sociálne (zhromažďovanie informácií o osobe navštevujúcej webovú stránku Internetového obchodu za účelom zobrazovania reklám tejto osobe, ich prispôsobenia, merania účinnosti a vykonávania iných marketingových aktivít, a to aj na webových stránkach oddelených od Webové stránky internetového obchodu, ako sú sociálne siete alebo iné webové stránky patriace do rovnakých reklamných sietí ako internetový obchod)

  73. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku Internetového obchodu na nasledujúce konkrétne účely:

  Účely - používanie súborov cookie v internetovom obchode správcu

  identifikuje používateľov služby ako prihlásených do online obchodu a ukáže, že sú prihlásení (potrebné súbory cookie)

  ukladanie produktov pridaných do košíka za účelom zadania objednávky (potrebné cookies)

  zapamätanie si údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do internetového obchodu (nevyhnutné a / alebo funkčné / preferenčné súbory cookie)

  prispôsobenie obsahu webovej stránky internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania webovej stránky internetového obchodu (funkčné / preferenčné súbory cookie)

  vedenie anonymných štatistík ukazujúcich, ako používať webovú stránku internetového obchodu (analytické a výkonové súbory cookie)

  zobrazovanie a zobrazovanie reklám, obmedzovanie počtu zobrazovaných reklám a ignorovanie reklám, ktoré si Príjemca služby neželá vidieť, meranie účinnosti reklám, ako aj personalizácia reklám, t.j. skúmanie charakteristík správania návštevníkov Internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčových slov atď.), aby si vytvorili svoj profil a poskytli im reklamy prispôsobené ich očakávaným záujmom, a to aj pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. ., Facebook Ireland Ltd. a Pinterest Europe Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne súbory cookie)

  7.4.Kontrola v najobľúbenejších webových prehliadačoch, ktoré cookies (vrátane doby prevádzky cookies a ich dodávateľa) sú momentálne odosielané webovou stránkou Internetového obchodu, je možné nasledujúcim spôsobom:

  V prehliadači Chrome:
  (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Cookies“

  Vo Firefoxe:
  (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu „Povolené“ alebo „Blokované“, (3) kliknite na položku „Sledovanie viacerých stránok cookies“, pole „Sociálne sledovače“ alebo „Sledovaný obsah“

  V programe Internet Explorer:
  (1) kliknite na ponuku „Nástroje“, (2) prejdite na kartu „Možnosti internetu“, (3) prejdite na kartu „Všeobecné“, (4) prejdite na položku „ Nastavenia" , (5) kliknite na políčko "Zobraziť súbory"

  V prehliadači Opera:
  (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku na ľavej strane, (2) prejdite na kartu „Cookies“.

  v prehliadači Safari:
  (1) kliknite na ponuku „Predvoľby“, (2) prejdite na kartu „Ochrana osobných údajov“, (3) kliknite na položku „Spravovať údaje webových stránok“

  Bez ohľadu na prehliadač, pomocou nástrojov dostupných napríklad na webovej stránke: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/

  7.5. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookie. Každý má možnosť definovať podmienky používania cookies pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania Cookies – v druhom prípade to však môže ovplyvniť niektoré funkcionality Internetového obchodu (napr. môže byť nemožné prejsť cestou objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu, že si počas ďalších krokov zadávania objednávky nepamätáte produkty v košíku).

  7.6. Nastavenia webového prehliadača pre cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním cookies naším Internetovým obchodom - v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich samoodstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch sú dostupné v sekcii pomocníka webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

  v prehliadači Chrome

  vo Firefoxe

  v programe Internet Explorer

  v prehliadači Opera

  v prehliadači Safari

  v Microsoft Edge

  7.7. Správca môže v internetovom obchode používať služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť v Internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa spracúvajú v rámci vyššie uvedených služieb na generovanie štatistík užitočných pri správe internetového obchodu a analýze návštevnosti v internetovom obchode. Tieto údaje sú súhrnné.Správca prostredníctvom vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode zhromažďuje údaje ako zdroje a médium získavania návštevníkov Internetového obchodu a spôsob ich správania na stránkach Internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých stránky navštevujú. , IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy

  7.8. Pre danú osobu je možné jednoducho zablokovať zdieľanie informácií o svojej aktivite na webovej stránke internetového obchodu so službou Google Analytics – na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google Ireland Ltd. dostupný tu: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

  7.9. Vzhľadom na možnosť Správcu využívať v Internetovom obchode reklamné a analytické služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Ltd. Správca uvádza, že úplné informácie o princípoch spracovania údajov návštevníkov Internetového obchodu (vrátane informácií uložených v súboroch cookie) od spoločnosti Google Ireland Ltd. nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služieb Google dostupných na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  7.10. Správca môže v Internetovom obchode používať službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha Správcovi merať efektivitu reklám a zisťovať, aké akcie vykonávajú návštevníci Internetového obchodu, ako aj zobrazovať týmto ľuďom relevantné reklamy. Podrobné informácie o fungovaní Facebook Pixel nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

  7.11. Spravovanie prevádzky Pixelu od Facebooku je možné cez nastavenia reklamy vo vašom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  8.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vyzýva, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam ustanovené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na online obchod správcu.

.