Politica de Confidențialitate

 1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

  INTERNET SHOP OUTDOORKIDS.PL

  CUPRINS:

  1. DISPOZIȚII GENERALE

  2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR

  3. SCOPUL, BAZA ȘI PERIOADA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

  4. DESTINATARI DE DATE ÎN

   MAGAZINUL ONLINE
  5. PROFILARE ÎN

   MAGAZINUL ONLINE
  6. DREPTURILE PERSOANEI CARE SE CONCERNEAZĂ DATELE

  7. COOKIE ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALITICE

  8. DISPOZIȚII FINALE

  1. DISPOZIȚII GENERALE

  1.1. Această politică de confidențialitate a Magazinului Online este informativă, ceea ce înseamnă că nu este o sursă de obligații pentru Utilizatorii Serviciilor sau Clienții Magazinului Online. Politica de confidențialitate conține în principal reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul Online, inclusiv motivele, scopurile și perioada prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea cookie-urilor și a datelor analitice. instrumente din Magazinul Online.t5>

  1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Online este SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA cu sediul în Varșovia (sediul social și adresa de livrare: Dragonów 4/42, 00-467 Varșovia); înscris în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000917939; instanţa de grefă la care se păstrează documentaţia societăţii: Judecătoria Capitalei Varșovia din Varșovia, Secția a 12-a Comercială a Registrului Tribunalului Național; capital social în valoare de 50.000 PLN, vărsat integral; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, adresa de e-mail: sklep@outdoorkids.pl și numărul de telefon de contact: 789 393 240 - denumit în continuare „Administrator” și fiind în același timp Furnizorul de servicii al Magazinului Online și Vânzătorul.

  1.3. Datele cu caracter personal din Magazinul Online sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) - denumită în continuare „GDPR” sau „Regulament GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  1.4. Utilizarea Magazinului Online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea datelor cu caracter personal de către Destinatarul Serviciului sau Clientul care utilizează Magazinul Online este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de contracte cu Administratorul - nefurnizarea în cazurile și în măsura indicate pe site-ul Magazinului Online iar în Regulamentul Magazinului Online și această politică de confidențialitate datele personale necesare pentru încheierea și executarea unui Acord de vânzare sau contract de furnizare de Servicii Electronice cu Administratorul are ca rezultat incapacitatea de a încheia acest contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este în acest caz o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un anumit contract cu Administratorul, aceasta este obligată să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată, sfera datelor necesare încheierii unui contract este indicată în prealabil pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online; (2) obligațiile statutare ale Administratorului - furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală care rezultă din prevederile legii aplicabile general care impun Administratorului să prelucreze datele cu caracter personal (de ex.prelucrarea datelor în scopul ținerii evidenței fiscale sau contabile) și nefurnizarea acestora va împiedica Administratorul să își îndeplinească aceste obligații

  1,5. Administratorul are o grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către acesta, și în special este responsabil și se asigură că datele colectate de acesta sunt: ​​(1) prelucrate în condițiile legii; (2) colectate în scopuri specificate, legale și care nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) corecte în fapt și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor la care se referă, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și (5) prelucrate într-o manieră care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva persoanelor neautorizate sau prelucrare ilegală și pierdere accidentală, distrugere sau deteriorare prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

  1.6. Ținând cont de natura, sfera, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscul încălcării drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu probabilitate și gravitate diferită a amenințării, Administratorul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru ca prelucrarea să aibă loc. în conformitate cu Regulamentul GDPR și pentru a putea demonstra acest lucru. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate după caz. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni colectarea și modificarea datelor cu caracter personal trimise electronic de către persoane neautorizate.

  1.7. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu o literă majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) trebuie înțelese în conformitate cu definiția lor cuprinsă în Regulamentul Magazinului online disponibil pe site-ul Magazinului online.

  2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR

  2.1. Administratorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în cazurile în care - și în măsura în care - este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care revine Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Administrator sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

  2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator necesită de fiecare dată existența a cel puțin uneia dintre bazele indicate la pct. 2.1 din politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Serviciului și Clienților Magazinului Online de către Administrator sunt indicate în secțiunea următoare a politicii de confidențialitate - în legătură cu scopul dat de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Administrator.

  3. SCOPUL, BAZA ȘI PERIOADA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

  3.1. De fiecare dată când scopul, temeiul și perioada, precum și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile întreprinse de un anumit Utilizator al Serviciului sau Client în Magazinul Online sau de către Administrator.

  3.2.Administratorul poate prelucra datele personale în cadrul Magazinului Online în următoarele scopuri, pe baza și în perioadele indicate în tabelul de mai jos:

  Scopul prelucrării datelor

  Temei juridic pentru prelucrarea datelor

  Perioada de stocare a datelor

  Executarea Contractului de vânzare sau contractul de furnizare de Servicii electronice sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate, înainte de încheierea contractelor menționate mai sus

  Articolul 6 alineatul (1) litera (a) b) Reglementări GDPR (executarea contractului) - prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte, sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate, înainte de încheierea contractului

  Datele sunt stocate pe perioada necesară executării, rezilierii sau rezilierii în alt mod a Contractului de vânzare sau contractului de furnizare de Servicii electronice încheiat.

  Marketing direct

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. f) Reglementări GDPR (interesul legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Administratorului - constând în grija pentru interesele și buna imagine a Administratorului, a Magazinului său online și în străduința de a vinde Produse

  Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pe perioada de limitare a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată din cauza activității economice desfășurate de Administrator. Termenul de prescripție este definit de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de conducerea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare - doi ani).

  Administratorul nu poate prelucra datele în scopul marketingului direct în cazul unei obiecțiuni efective în acest sens din partea persoanei vizate.

  Marketing

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. a) Reglementări GDPR (consimțământ) - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing de către Administrator

  Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.

  Exprimarea opiniei de către Client cu privire la Contractul de vânzare încheiat

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. a) Reglementări GDPR - persoana vizată și-a dat consimțământul la prelucrarea datelor sale personale pentru a-și exprima o opinie

  Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.

  Ținerea evidenței contabile

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. c) Reglementările GDPR în legătură cu glumă. 74 sec. 2 din Legea contabilității, adică din 30 ianuarie 2018 (Jurnalul de lege 2018, pct. 395, cu modificările ulterioare) - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale ce revine Administratorului

  Datele sunt stocate pe perioada impusă de lege prin care Administratorul trebuie să păstreze registrele contabile (5 ani, începând cu începutul anului următor exercițiului financiar la care se referă datele).

  Determinarea, investigarea sau apărarea reclamațiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi formulate împotriva Administratorului

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit.f) Reglementări GDPR (interes legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime ale Administratorului - constând în stabilirea, investigarea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi formulate împotriva Administratorului

  Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor care pot fi formulate împotriva Administratorului (perioada de bază de prescripție pentru pretențiile împotriva Administratorului este de șase ani). )

  Utilizarea site-ului Magazinului Online și asigurarea funcționării corespunzătoare a acestuia

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. f) Reglementări GDPR (interes legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime ale Administratorului - constând în rularea și întreținerea site-ului Magazinului Online

  Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pe perioada de limitare a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată din cauza activității economice desfășurate de Administrator. Termenul de prescripție este definit de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de conducerea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare - doi ani).

  Păstrarea statisticilor și analizei traficului în Magazinul Online

  Articolul 6 alineatul (1) 1 lit. f) Reglementări GDPR (interes legitim al administratorului) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Administratorului - constând în păstrarea statisticilor și analizarea traficului în Magazinul Online în scopul îmbunătățirii funcționării Magazinului Online și creșterii vânzării de Produse

  Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pe perioada de limitare a pretențiilor Administratorului față de persoana vizată din cauza activității economice desfășurate de Administrator. Termenul de prescripție este definit de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de conducerea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare - doi ani).

  4. DESTINATARI DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE

  4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Online, inclusiv implementarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, un furnizor de software, curier sau procesator de plăți). Administratorul folosește doar serviciile unor astfel de procesatori care oferă suficiente garanții pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

  4.2. Datele cu caracter personal pot fi transferate de către Administrator într-o țară terță, iar Administratorul se asigură că în acest caz ele vor avea loc în relație cu o țară care asigură un nivel adecvat de protecție – în conformitate cu Regulamentul GDPR, iar în cazul alte țări, că transferul va avea loc pe baza clauzelor standard de protecție a datelor. Administratorul se asigură că persoana vizată are posibilitatea de a obține o copie a datelor sale.Administratorul furnizează datele cu caracter personal colectate numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru a atinge un anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate

  4.3. Transferul datelor de către Administrator nu are loc în toate cazurile și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicați în politica de confidențialitate - Administratorul furnizează date numai atunci când este necesar pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai pentru măsura necesară realizării acesteia.

  4.4. Datele personale ale Utilizatorilor Serviciilor și Clienților Magazinului Online pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

  • transportatori / expeditori / brokeri de curier / entitati care deservesc depozitul si/sau procesul de expediere - in cazul unui Client care utilizeaza Magazinul Online cu modalitatea de livrare a Produsului prin posta sau curier, Administratorul pune la dispozitia Clientului date cu caracter personal colectate către transportatorul, expeditorul sau intermediarul selectat care execută expedierile la solicitarea Administratorului, iar dacă expedierea are loc dintr-un depozit extern - către entitatea care operează depozitul și/sau procesul de expediere - în măsura necesară pentru livrare Produsul către Client.

  • entități care deservesc plăți electronice sau prin card de plată - în cazul unui Client care utilizează Magazinul online cu metoda de plăți electronice sau cu un card de plată, Administratorul furnizează datele personale colectate de Client entității selectate care deservește cele de mai sus plăți în Magazinul Online, la cererea Administratorului, în măsura necesară pentru gestionarea plăților efectuate de Client.

  • creditori/locatori - în cazul unui Client care utilizează Magazinul Online cu modalitatea de plată în sistem de rate sau plata de leasing, Administratorul furnizează datele personale colectate de Client împrumutătorului sau locatorului selectat care deservește plățile de mai sus în Magazinul online, la cererea Administratorului, în măsura în care este necesar pentru a deservi plata efectuată de Client.

  • furnizor al sistemului de sondaje de opinie - în cazul unui Client care a fost de acord să-și exprime o opinie cu privire la Contractul de vânzare încheiat, Administratorul furnizează datele personale colectate de Client entității selectate care furnizează sistemul de sondaje de opinie privind Vânzările încheiate. Acordurile din Magazinul Online la cererea Administratorului, în măsura în care este necesar pentru exprimarea de către clientul Opiniei folosind sistemul de sondaj de opinie.

   Pentru a vă oferi o metodă de plată Klarna, este posibil să vă transferăm datele personale sub formă de detalii de contact și detalii de comandă către Klarna în timpul procesului de achiziție pentru Klarna pentru a evalua dacă vă calificați pentru metoda de plată Klarna și pentru a adapta aceste metode la dvs. . Datele dvs. personale furnizate sunt prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate a Klarna.
  • furnizori de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, IT și organizatorice, care să permită Administratorului să conducă o afacere, inclusiv Magazinul Online și Serviciile Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizori de software de calculator pentru rularea Magazinului Online, e- furnizori de corespondență și găzduire și furnizori de software pentru managementul companiei și furnizarea de asistență tehnică Administratorului) - Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului unui furnizor selectat care acționează în numele acestuia numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru realizarea unui anumit scopul prelucrării datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

  • furnizori de servicii contabile, juridice și de consultanță care furnizează Administratorului asistență contabilă, juridică sau de consiliere (în special, un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o societate de colectare a datoriilor) - Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului unei persoane selectate furnizorul care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru a atinge un anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate

  • furnizorii de pluginuri sociale, scripturi și alte instrumente similare plasate pe site-ul Magazinului Online, permițând browserului persoanei care vizitează site-ul Magazinului Online să descarce conținut de la furnizorii pluginurilor menționate (de exemplu, conectarea folosind date de conectare la rețeaua socială) și transferul de date în acest scop detalii personale ale vizitatorului, inclusiv:

   • Facebook Ireland Ltd. - Administratorul folosește pluginurile sociale Facebook pe site-ul Magazinului online (de exemplu, butonul Like!, Partajați sau conectați-vă folosind datele de conectare Facebook) și, prin urmare, colectează și furnizează date personale ale Destinatarului serviciului folosind site-ul web. a Magazinului online către Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) în măsura și în conformitate cu principiile de confidențialitate disponibile aici: https://www.facebook.com/about/privacy/ (aceste date includ informații despre activitățile de pe site-ul Magazinului Online - inclusiv informații despre dispozitiv, site-uri web vizitate, achiziții, reclame afișate și modul de utilizare a serviciilor - indiferent dacă Destinatarul Serviciului are un cont Facebook și este conectat la Facebook

  5. PROFILARE ÎN

  MAGAZIN ONLINE

  5.1. Regulamentul GDPR impune Administratorului obligația de a informa cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea la care se face referire la art. 22 sec. 1 și 4 din Regulamentul GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante despre regulile de luare a acestora, precum și semnificația și consecințele anticipate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Administratorul oferă informații despre posibila profilare în acest punct al politicii de confidențialitate.

  5.2. Administratorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct în Magazinul Online, dar deciziile luate pe baza acestuia de către Administrator nu se aplică încheierii sau refuzului de a încheia un Contract de Vânzare sau posibilității de a utiliza Serviciile Electronice din Magazinul Online. Efectul utilizării profilării în Magazinul Online poate fi, de exemplu, acordarea unei anumite persoane a unei reduceri, trimiterea acestuia a unui cod de reducere, amintirea unor achiziții neterminate, trimiterea unei propuneri de Produs care poate corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau propunand conditii mai bune fata de oferta standard a Magazinului Online. . În ciuda profilării, o anumită persoană ia o decizie gratuită dacă va dori să profite de rabat primit în acest fel, sau de condiții mai bune și să facă o achiziție în Magazinul Online.

  5.3. Profilarea în Magazinul Online constă într-o analiză sau prognoză automată a comportamentului unei anumite persoane pe site-ul Magazinului Online, de exemplu prin adăugarea unui anumit Produs în coș, parcurgerea unei anumite pagini de Produs din Magazinul Online sau prin analiza istoricului precedent al achizițiilor. în Magazinul Online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca Administratorul să aibă date personale ale unei anumite persoane pentru a le putea trimite, de exemplu, un cod de reducere.

  5.4.Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, și care produce efecte juridice asupra acelei persoane sau o afectează în mod similar în mod semnificativ

  6. DREPTURILE PERSOANEI CARE O CONCERNE DATELE

  6.1. Dreptul de acces, rectificare, limitare, ștergere sau transfer - persoana vizată are dreptul de a solicita Administratorului să acceseze datele sale personale, să le rectifice, să le șterge („dreptul de a fi uitat”) sau să limiteze prelucrarea și are dreptul de a se opune prelucrării și are, de asemenea, dreptul de a transfera datele acestora. Condițiile detaliate de exercitare a drepturilor mai sus menționate sunt prevăzute la art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

  6.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de către Administrator pe baza consimțământului exprimat (în temeiul art.6 alin.1 lit.a) sau art. 9 sec. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

  6.3. Dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Administrator are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere în modul și în modul specificat în prevederile Regulamentului GDPR și a legislației poloneze, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Organismul de supraveghere din Polonia este președintele Biroului pentru protecția datelor cu caracter personal.

  6.4. Dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment – ​​din motive legate de situația sa particulară – la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în baza art. 6 sec. 1 lit. e) (interesul sau sarcinile publice) sau f) (interesul legitim al administratorului), inclusiv profilarea pe baza acestor prevederi. Într-un astfel de caz, administratorul nu mai are voie să prelucreze aceste date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor temeiuri legitime valabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau temeiuri pentru stabilirea, investigarea sau apărarea pretențiilor.

  6,5. Dreptul de a vă opune marketingului direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale personale în astfel de scopuri de marketing, inclusiv de profilare, în măsura în care prelucrarea este legată la un astfel de marketing direct.

  6.6. Pentru exercitarea drepturilor la care se referă acest punct al politicii de confidențialitate, puteți contacta Administratorul trimițând un mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa Administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau folosind formularul de contact. disponibil pe site-ul magazinului online.

  7. COOKIES ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI ANALITICE

  7.1. Cookie-urile (cookie-urile) sunt mici informații text sub formă de fișiere text, trimise de server și salvate pe partea persoanei care vizitează site-ul Magazinului Online (de exemplu, pe hard disk-ul computerului, laptopului sau pe memoria smartphone-ului). card – în funcție de dispozitivul pe care îl folosește.vizitatorii magazinului nostru online). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și istoricul creării acestora, pot fi găsite, printre altele. aici: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  7.2.Cookie-urile care pot fi trimise de site-ul Magazinului Online pot fi împărțite în diferite tipuri, după următoarele criterii:

  Din cauza furnizorului lor:

  1) propriu (creat de site-ul web al Magazinului Online al Administratorului) și

  2) aparținând unor terți/entități (altele decât Administratorul)

  Datorită perioadei de stocare pe dispozitivul persoanei care vizitează site-ul Magazinului Online:

  1) sesiune (stocat până la deconectarea din Magazinul online sau până la oprirea browserului web) și

  2) constante (stocate pentru o perioadă de timp specificată, definită de parametrii fiecărui fișier sau până la ștergerea manuală)

  Datorită scopului utilizării lor:

  1) necesar (permițând buna funcționare a site-ului Magazinului Online),

  2) funcțional/preferențial (permițând adaptarea site-ului Magazinului Online la preferințele vizitatorului site-ului),

  3) analitică și performanță (colectarea de informații despre cum să utilizați site-ul web al magazinului online),

  4) marketing, publicitate și social (colectarea de informații despre persoana care vizitează site-ul web al Magazinului Online pentru a afișa reclame acelei persoane, a le personaliza, a măsura eficacitatea și a desfășura alte activități de marketing, inclusiv pe site-uri web separate de Site-ul web al magazinului online, cum ar fi rețelele sociale sau alte site-uri web aparținând acelorași rețele de publicitate ca și magazinul online)

  73. Administratorul poate prelucra datele conținute în cookie-uri atunci când vizitatorii folosesc site-ul Magazinului Online în următoarele scopuri specifice:

  Scopuri - utilizarea cookie-urilor în Magazinul Online al Administratorului

  identificând Utilizatorii Serviciului ca fiind conectați la Magazinul Online și arătând că aceștia sunt conectați (cookie-uri necesare)

  salvarea Produselor adăugate în coș pentru a plasa o Comandă (cookie-uri necesare)

  memorarea datelor din formularele de comandă completate, sondaje sau date de conectare la Magazinul online (cookie-uri necesare și/sau funcționale/preferențiale)

  ajustarea conținutului site-ului Magazinului Online la preferințele individuale ale Destinatarului Serviciului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea utilizării site-ului Magazinului Online (cookie-uri funcționale / preferențiale)

  păstrarea statisticilor anonime care arată cum se utilizează site-ul Magazinului online (cookie-uri analitice și de performanță)

  afișarea și redarea reclamelor, limitarea numărului de reclame afișate și ignorarea reclamelor pe care Destinatarul Serviciului nu dorește să le vadă, măsurarea eficacității reclamelor, precum și personalizarea reclamelor, adică cercetarea caracteristicilor comportamentale ale vizitatorilor Magazinului Online prin analiza anonimă a activităților lor (de exemplu, vizite repetate la anumite pagini, cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilul și a le oferi reclame adaptate intereselor așteptate, inclusiv atunci când vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate a Google Ireland Ltd. ., Facebook Ireland Ltd. și Pinterest Europe Ltd. (cookie-uri de marketing, publicitate și sociale)

  7.4.Verificarea în cele mai populare browsere web a ce cookie-uri (inclusiv perioada de funcționare a cookie-urilor și furnizorul acestora) sunt trimise în prezent de site-ul Magazinului Online este posibilă în următorul mod:

  În Chrome:
  (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma de blocare din stânga, (2) accesați fila „Cookie-uri”

  În Firefox:
  (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma scut din stânga, (2) accesați fila „Permis” sau „Blocat”, (3) faceți clic pe „Urmărire pe site-uri cookie-uri”, câmpul „Social Trackers” sau „Conținut urmărit”

  În Internet Explorer:
  (1) faceți clic pe meniul „Instrumente”, (2) accesați fila „Opțiuni Internet”, (3) accesați fila „General”, (4) accesați „ fila Setări" , (5) faceți clic pe caseta "Vizualizați fișierele"

  În browserul Opera:
  (1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma de blocare din partea stângă, (2) accesați fila „Cookie-uri”.

  în Safari:
  (1) faceți clic pe meniul „Preferințe”, (2) accesați fila „Confidențialitate”, (3) faceți clic pe „Gestionați datele site-ului”

  Indiferent de browser, folosind instrumentele disponibile, de exemplu, pe site-ul web: https://www.cookiemetrix.com/ sau: https://www.cookie-checker.com/

  7,5. În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă cookie-uri în mod implicit. Toată lumea are opțiunea de a defini condițiile de utilizare a cookie-urilor folosind setările propriului browser web. Aceasta înseamnă că puteți, de exemplu, să limitați parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivați complet opțiunea de salvare a cookie-urilor - în acest din urmă caz, totuși, poate afecta unele dintre funcționalitățile Magazinului online (de exemplu, poate fi imposibil). pentru a trece calea Comenzii prin Formularul de Comandă din cauza faptului că nu ați amintit Produsele din coș în următorii pași de plasare a Comenzii).

  7.6. Setările browserului web pentru cookie-uri sunt importante din punct de vedere al consimțământului la utilizarea cookie-urilor de către Magazinul nostru online - în conformitate cu legea, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului web. Informații detaliate despre modificarea setărilor pentru cookie-uri și autoeliminarea acestora în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web și în următoarele pagini (doar să faceți clic pe link):

  în Chrome

  în Firefox

  în Internet Explorer

  în browserul Opera

  în Safari

  în Microsoft Edge

  7.7. Administratorul poate utiliza Google Analytics, serviciile Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) în Magazinul Online. Aceste servicii ajută Administratorul să păstreze statistici și să analizeze traficul din Magazinul Online. Datele colectate sunt prelucrate ca parte a serviciilor de mai sus pentru a genera statistici utile in administrarea Magazinului Online si analiza traficului din Magazinul Online. Aceste date sunt agregate.Administratorul, folosind serviciile de mai sus în Magazinul Online, colectează date precum sursele și mediul de obținere a vizitatorilor Magazinului Online și modul de comportament al acestora pe site-ul Magazinului Online, informații despre dispozitivele și browserele de pe care vizitează site-ul , IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese

  7,8. Este posibil ca o anumită persoană să blocheze cu ușurință informațiile despre activitatea sa de pe site-ul Magazinului online de la partajarea cu Google Analytics - în acest scop, puteți, de exemplu, să instalați un add-on de browser oferit de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

  7.9. Datorită posibilității Administratorului de a utiliza serviciile de publicitate și analitice furnizate de Google Ireland Ltd. în Magazinul Online, Administratorul indică faptul că informații complete cu privire la principiile de prelucrare a datelor vizitatorilor Magazinului Online (inclusiv informațiile stocate în Cookie-uri) de Google Ireland Ltd. poate fi găsit în politica de confidențialitate a serviciilor Google disponibilă la: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  7.10. Administratorul poate utiliza serviciul Facebook Pixel oferit de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) în Magazinul Online. Acest serviciu îl ajută pe Administrator să măsoare eficacitatea reclamelor și să afle ce acțiuni sunt întreprinse de vizitatorii Magazinului Online, precum și să afișeze reclame relevante acestor persoane. Informații detaliate despre funcționarea Facebook Pixel pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

  7.11. Gestionarea funcționării Pixelului Facebook este posibilă prin setările de anunțuri din contul dvs. de pe Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  8. DISPOZIȚII FINALE

  8.1. Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri web. Administratorul îndeamnă ca după trecerea pe alte site-uri web să citească politica de confidențialitate stabilită acolo. Această politică de confidențialitate se aplică numai magazinului online al administratorului.

.