Vrátit se

Zásady vrácení jsou součástí pravidel obchodu, která jsou k dispozici zde:
https://www.outdoorkids.pl/pages/regulamin-sklepu
6. REKLAMACE VÝROBKU
6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), definují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (vč. články 556–576 občanského zákoníku.
6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad.
6.3. Stížnost může podat zákazník, například:
 • písemně na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;
 • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: sklep@outdoorkids.pl.
6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.
6.5. Prodávající odpoví na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, žádal uplatňující práva ze záruky výměnu věci nebo odstranění vady nebo podal prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající nereagoval na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto reklamaci považoval za oprávněnou.
6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem, který je spotřebitelem, nepřiměřeně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde Produkt se nachází.
6.7. Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.:
 • písemně na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;
 • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: sklep@outdoorkids.pl.
8.2. Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 12 nařízení. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, ale není to povinné.
8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
 • u smlouvy, na základě které Prodávající uvolní Produkt, přičemž je povinen převést své vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – převzetím Produktu do držení spotřebitele nebo jím určené třetí strany s výjimkou přepravce a v v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu - od převzetí prvního z Produktů;
 • u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je smlouva považována za neplatnou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, vč. náklady na dodání Produktu (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může pozdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo dokud spotřebitel nedoloží jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupí od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícímu k vyzvednutí, pokud Prodávající nenavrhl, že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava.
8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady související s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
 • Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.
 • Přímé náklady na vrácení Produktu nese spotřebitel.
 • V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po předložení takovou žádost je povinen uhradit za služby splněné do doby odstoupení od smlouvy.Výše úplaty se vypočítá úměrně k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě.Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota služby poskytnuto.
8.9. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve vztahu ke smlouvám:
 • (1) pro poskytování služeb, pokud Prodávající službu plně poskytl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající službu splní, ztratí právo odstoupit od smlouvy; (2) pokud cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (6) ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) jsou-li předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá Prodávající kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího, aby se k němu dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; poskytuje-li Prodávající další doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo Produktů; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; (10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřená prostřednictvím veřejné dražby; (12) pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby; (13) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávající informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. odstoupit od smlouvy.
8.10. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodě 8. Pravidel se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i pro Zákazníka nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou. uzavření smlouvy přímo související s její hospodářskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti .
9 SMLUVNÍ PRÁVO BEZDŮVODNĚ ODSTOUPIT OD SMLOUVY
9.1. Bez ohledu na právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, uvedené v bodě 8 Nařízení a právo podat stížnost podle bodu 6 Nařízení, spotřebitel, který uzavřel Smlouvu o prodeji Produktu, může využít smluvní právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v tomto bodě Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat výpis nebo vrátit Produkt před uplynutím doby platnosti
9.2. V rámci smluvního práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o prodeji produktu bez udání důvodu po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v písm. 8. Nařízení za předpokladu, že spotřebitel splňuje následující požadavky:
 • Žádné poškození nebo stopy používání produktu.
 • Vrácení produktu kompletní se všemi prvky obsaženými v objednávce.
 • Vrácení produktu v původním obalu.
9.3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu, včetně snížení v důsledku poškození obalu Produktu.
9.4. V záležitostech, které nejsou upraveny v této části, části 8 Nařízení o zákonném právu na odstoupení od smlouvy, zejména pokud jde o způsob odstoupení od smlouvy, běh lhůty, účinky a náklady odstoupení od smlouvy a výjimky z práva na odstoupení od smlouvy.
10. USTANOVENÍ O PODNIKATELECH
10.1. Tento bod 10 Pravidel a všechna ustanovení v něm obsažená jsou adresována a zavazují tak pouze Zákazníka nebo Příjemce služby, který není spotřebitel, a od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data není ani fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání
10.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka vůči prodávajícímu.
10.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na platbu předem, zcela nebo zčásti, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření kupní smlouvy.
10.4. Poskytovatel služby může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby.
10.5. Odpovědnost Poskytovatele služby / Prodejce vůči Příjemci služby / Zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak jako součást jedné reklamace, tak i za všechny nároky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodávky podle kupní smlouvy, maximálně však do výše 1 000 PLN.Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky adresované Příjemcem služby / Zákazníkem vůči Poskytovateli služby / Prodejci, včetně případů, kdy neexistuje kupní smlouva nebo nesouvisí s kupní smlouvou, poskytovatel služby / prodejce bude odpovídá Příjemci služby / Zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění přepravy zásilky.
10.6. Jakékoli spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služby budou předloženy soudu s jurisdikcí podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.
12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
- Příjemce:
SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Dragonów 4/42, 00-467 Varšava
outdoorkids.pl
sklep@outdoorkids.pl
- Já / My (*) tímto informujeme / informujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky (*) smlouva na dodávku následujících položek (*) smlouva o konkrétním díle spočívající při plnění následujících položek (*) / o poskytování následující služby (*)
- Datum uzavření smlouvy (*) / obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
- Datum
(*) Odstranit podle potřeby
.