Zásady ochrany osobních údajů

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  INTERNETOVÝ OBCHOD OUTDOORKIDS.PL

  OBSAH:

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE DATA TÝKAJÍ

  7. COOKIES V ONLINE OBCHODĚ A ANALYTICKÁCH

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele služeb ani zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě. t5>

  1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA se sídlem ve Varšavě (sídlo a doručovací adresa: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000917939; rejstříkový soud, kde je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 50 000 PLN, plně splacen; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktní telefon: 789 393 240 - dále jen "Správce" a zároveň Poskytovatel služeb Internetového obchodu a Prodávající.

  1.3. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  1.4. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem vedou k nemožnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu; (2) Zákonná povinnost Správce - poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů ukládajících Správci zpracovávat osobní údaje (např.zpracování údajů pro účely vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí znemožní Správci plnit tyto povinnosti

  1.5. Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro specifikované zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; (3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávat ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávat způsobem zajišťujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným, popř. nezákonné zpracování a náhodná ztráta, zničení nebo poškození vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.

  1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s nařízením GDPR a být schopen to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení shromažďování a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

  1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.

  2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT

  2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a to v rozsahu - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

  2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho ze základů uvedených v bodě. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů služby a zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části Zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  3.1. Pokaždé, když účel, základ a období a také příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo Správcem.

  3.2.Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedených v tabulce níže:

  Účel zpracování dat

  Právní základ pro zpracování údajů

  Doba uložení dat

  Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv

  čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy

  Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb.

  Přímý marketing

  čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívajících v péči o zájmy a dobrou image Správce, jeho Internetového obchodu a ve snaze prodávat Produkty

  Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

  Správce nemůže zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě účinné námitky subjektu údajů v tomto ohledu.

  Marketing

  čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem

  Údaje jsou uloženy, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

  Vyjádření názoru zákazníka na uzavřenou kupní smlouvu

  čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Nařízení GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru

  Údaje jsou uloženy, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

  Vedení účetních knih

  čl. 6 odst. 1 1 lit. c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 74 sekund 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018 (sbírka zákonů z roku 2018, položka 395, ve znění pozdějších předpisů) - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce

  Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci uchovávat účetní knihy (5 let, počítáno od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují).

  Určení, vyšetřování nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny vůči správci

  čl. 6 odst. 1 1 lit.f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve zjišťování, šetření nebo obhajobě nároků, které mohou být Správcem uplatněny nebo které mohou být vůči Správci uplatněny

  Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci uplatněny (základní promlčecí doba pro nároky vůči Správci je šest let). )

  Používání webových stránek internetového obchodu a zajišťování jejich správného fungování

  čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu

  Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

  Vedení statistik a analýzy návštěvnosti v online obchodě

  čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýze návštěvnosti v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produkty

  Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

  4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

  4.2. Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, přičemž Správce zajišťuje, že v tomto případě bude probíhat ve vztahu k zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany - v souladu s Nařízením GDPR, a v případě jiné země, že předání proběhne na základě standardních doložek o ochraně údajů. Správce zajišťuje, aby subjekt údajů měl možnost získat kopii svých údajů.Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů

  4.3. Předávání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze rozsah nezbytný k jeho dosažení

  4.4. Osobní údaje uživatelů služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

  • dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty obsluhující sklad a/nebo proces expedice - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce poskytuje Zákazníkovi shromažďuje osobní údaje vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilky na žádost Správce, a pokud se zásilka uskutečňuje z externího skladu - subjektu provozujícímu sklad a/nebo přepravní proces - v rozsahu nezbytném k doručení produkt zákazníkovi.

  • subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební kartou - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené. platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.

  • půjčovatelé / pronajímatelé - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem platby ve splátkovém systému nebo leasingové platby, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli půjčky nebo pronajímateli obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetový obchod na žádost Správce v rozsahu nezbytném k platbě za služby provedené Zákazníkem.

  • poskytovatel systému průzkumu veřejného mínění - v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením názoru na uzavřenou Smlouvu o prodeji, poskytne Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu zajišťujícímu systém průzkumů veřejného mínění k uzavřené Prodeji. Dohody v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném k vyjádření klientem Opinion pomocí systému průzkumu veřejného mínění.

   Abychom vám mohli nabídnout platební metodu Klarna, můžeme během procesu nákupu pro Klarna předat vaše osobní údaje ve formě kontaktních údajů a údajů o objednávce společnosti Klarna, abychom posoudili, zda máte nárok na platební metodu Klarna, a abychom vám tyto metody přizpůsobili. . Vaše poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Klarna.
  • poskytovatelé služeb

   dodávající Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat podnikání, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb prostřednictvím něj poskytovaných (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, e- poskytovatelé poštovních a hostingových služeb a dodavatelé software pro správu společnosti a poskytování technické pomoci Správci) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účel zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

  • poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavatel jedná jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů

  • poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a dalších podobných nástrojů umístěných na webových stránkách Internetového obchodu, umožňující prohlížeči osoby navštěvující webové stránky Internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů (např. přihlašovací údaje do sociální sítě) a předávání údajů k tomuto účelu osobních údajů návštěvníka, včetně:

   • Facebook Ireland Ltd. - Správce používá sociální pluginy Facebooku na webových stránkách internetového obchodu (např. tlačítko To se mi líbí!, Sdílet nebo se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů Facebooku), a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje Příjemce služby pomocí webových stránek. internetového obchodu společnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách Internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb – bez ohledu na to, zda má Příjemce služby Facebook účet a je přihlášen na Facebooku

  5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODĚ

  5.1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 sec. 1 a 4 Nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech - relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o smyslu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.

  5.2. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby popř. navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování se daný člověk svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto získanou slevu, nebo lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.

  5.3. Profilování v E-shopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webu E-shopu, např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, procházením konkrétní produktové stránky v E-shopu nebo analýzou předchozí historie nákupů. v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má osobní údaje dané osoby, aby je mohl zaslat, např. kód slevy.

  5.4.Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má pro tuto osobu právní účinky nebo se jí obdobně významně dotýká

  6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

  6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15–21 nařízení GDPR.

  6.2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 sekund 2 lit. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

  6.3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polského práva, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů

  6.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 sekund 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjišťování, šetření nebo obhajobu nároků

  6.5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro tyto účely marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracováním souvisí k takovému přímému marketingu.

  6.6. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře. k dispozici na webu online obchodu.

  7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTICKÁCH

  7.1. Cookies (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odeslané serverem a uložené na straně osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu (například na pevném disku počítače, notebooku nebo v paměti chytrého telefonu). kartu – podle toho, jaké zařízení používá.návštěvníci našeho Online obchodu). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné. zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  7.2.Soubory cookie, které lze odesílat webem internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

  Kvůli jejich poskytovateli:

  1) vlastní (vytvořeno webem online obchodu správce) a

  2) patřící třetím stranám / subjektům (jiným než Administrátor)

  Kvůli době jejich uložení v zařízení osoby navštěvující webovou stránku online obchodu:

  1) relace (uložená do odhlášení z online obchodu nebo vypnutí webového prohlížeče) a

  2) konstanty (uložené po stanovenou dobu, definovanou parametry každého souboru nebo do ručního odstranění)

  Vzhledem k účelu jejich použití:

  1) nezbytné (umožňující správné fungování webu online obchodu),

  2) funkční / preferenční (umožňující přizpůsobení webu internetového obchodu preferencím návštěvníka webu),

  3) analytické a výkonnostní (shromažďování informací o tom, jak používat webovou stránku online obchodu),

  4) marketingové, reklamní a sociální (shromažďování informací o osobě navštěvující webovou stránku internetového obchodu za účelem zobrazování reklam této osobě, jejich personalizace, měření účinnosti a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od Webové stránky internetového obchodu, jako jsou sociální sítě nebo jiné webové stránky patřící do stejných reklamních sítí jako internetový obchod)

  73. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky Internetového obchodu pro následující konkrétní účely:

  Účely - použití cookies v Administrátorském online obchodu

  identifikující uživatele služby jako přihlášené do online obchodu a ukazující, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory cookie)

  ukládání produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky (nezbytné soubory cookie)

  zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie)

  přizpůsobení obsahu webu internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace používání webu internetového obchodu (funkční / preferenční soubory cookie)

  vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webovou stránku internetového obchodu (analytické a výkonové soubory cookie)

  zobrazování a vykreslování reklam, omezování počtu zobrazovaných reklam a ignorování reklam, které si Příjemce služby nepřeje vidět, měření efektivity reklam a také personalizace reklam, tj. zkoumání charakteristik chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčových slov atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti Google Ireland Ltd. ., Facebook Ireland Ltd. a Pinterest Europe Ltd. (marketingové, reklamní a sociální soubory cookie)

  7.4.Kontrola v nejoblíbenějších webových prohlížečích, které soubory cookie (včetně doby provozu souborů cookie a jejich dodavatele) jsou aktuálně odesílány webem Internetového obchodu, je možné následujícím způsobem:

  V Chrome:
  (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies"

  Ve Firefoxu:
  (1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na „Sledování napříč weby“ soubory cookie“, pole „Sledování sociálních sítí“ nebo „Sledovaný obsah“

  V aplikaci Internet Explorer:
  (1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na " Nastavení" , (5) klikněte na pole "Zobrazit soubory"

  V prohlížeči Opera:
  (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku na levé straně, (2) přejděte na kartu „Cookies“.

  v Safari:
  (1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na kartu "Soukromí", (3) klikněte na "Spravovat data webových stránek"

  Bez ohledu na prohlížeč pomocí nástrojů dostupných například na webu: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

  7.5. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání cookies - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Internetového obchodu (např. projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).

  7.6. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

  v prohlížeči Chrome

  ve Firefoxu

  v aplikaci Internet Explorer

  v prohlížeči Opera

  v Safari

  v Microsoft Edge

  7.7. Správce může v internetovém obchodě používat Google Analytics, Universal Analytics služby poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci udržovat statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tyto údaje jsou souhrnné.Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v E-shopu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a média získávání návštěvníků E-shopu a způsob jejich chování na stránkách E-shopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují. , IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy

  7.8. Dané osobě je možné jednoduše zablokovat sdílení informací o své aktivitě na webu Online Store s Google Analytics - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. dostupný zde: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = cs.

  7.9. Vzhledem k možnosti Správce využívat v Internetovém obchodě reklamní a analytické služby poskytované společností Google Ireland Ltd., Správce uvádí, že úplné informace o zásadách zpracování údajů návštěvníků Internetového obchodu (včetně informací uložených v souborech cookie) od společnosti Google Ireland Ltd. naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služeb Google dostupných na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  7.10. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké akce provádějí návštěvníci Internetového obchodu, a také zobrazovat těmto lidem relevantní reklamy. Podrobné informace o fungování Facebook Pixelu naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

  7.11. Správa provozu Pixelu na Facebooku je možná prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod správce.

.