Pravidla obchodu

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU

OUTDOORKIDS.PL

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODĚ

 3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 4. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

 5. CENA, ZPŮSOB A DOBA DODÁNÍ PRODUKTU

 6. STÍŽNOST PRODUKTU

 7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ, TAKÉ PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

 8. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 9. SMLUVNÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDANÍ DŮVODU

 10. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 12. VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Desatero Pravidla internetového obchodu připravili právníci webu Prokonsumencki.pl . Internetový obchod www.outdoorkids.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto nařízení proto nejsou určena k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práv spotřebitelů, která jim přiznávají závazná ustanovení zákona, a veškeré případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto předpisů s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na www.outdoorkids.pl provozuje SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA se sídlem ve Varšavě (sídlo a adresa pro doručování: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000917939; rejstříkový soud, kde je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 50 000 PLN, plně splacen; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktní telefon: 789 393 240.

1.2. Tato Pravidla jsou určena jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele využívající Internetový obchod, pokud dané ustanovení Pravidel nestanoví jinak.

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s implementací ustanovení těchto Pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).

1.4. Definice:

 • PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

 • REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v online obchodě, který vám umožní vytvořit účet

 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

 • ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost - která uzavřela nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů z roku 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů).

 • ÚČET - Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, soubor zdrojů v IT systému Poskytovatele služeb, ve kterých jsou data poskytnutá Příjemcem služby a informace o Objednávkách zadaných

 • NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Příjemcům služeb, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a propagace v online obchodě.

 • PRODUKT – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 • PŘEDPISY - tato pravidla internetového obchodu

 • ONLINE STORE – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.outdoorkids.pl.

 • PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB - SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a adresa pro doručování: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava); zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000917939; rejstříkový soud, kde je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 50 000 PLN, plně splacen; NIP: 7011049350; REGON: 389815835, e-mailová adresa: sklep@outdoorkids.pl a kontaktní telefon: 789 393 240.

 • PRODEJNÍ SMLOUVA - Smlouva o prodeji produktu uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Online obchodu.

 • PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům – využívající nebo hodlá používat Elektronickou službu.

 • ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 827 ve znění pozdějších předpisů).

 • OBJEDNÁVKA – Zákazníkovo prohlášení o vůli podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1.V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, objednávkový formulář a newsletter

 • Účet – použití účtu je možné po dokončení dvou po sobě jdoucích kroků příjemcem služby – (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit“. V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl tyto údaje Příjemce služby: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

  • Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Příjemce služby může kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupit z Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@outdoorkids.pl nebo písemně na následující adresu: Dragonów 4/42 , 00-467 Varšava.

 • Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná, když zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Zadání objednávky proběhne poté, co zákazník dokončí dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutí na pole „Objednat a zaplatit“ na webových stránkách internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře – do té doby je možné upravit zadané údaje (za tímto účelem se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl o Zákazníkovi tyto údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa, kontakt telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.

  • Elektronický objednávkový formulář služby je poskytován zdarma a je jednorázové povahy a končí, když je jeho prostřednictvím zadána Objednávka nebo když zákazník přestane zadávat Objednávku prostřednictvím něj dříve.

 • Newsletter – k používání Newsletteru dojde po zadání e-mailové adresy v záložce „Newsletter“ viditelné na webu internetového obchodu, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru, a kliknutí na pole „Přihlásit se k odběru“. Můžete se také přihlásit k odběru Newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka při zadávání objednávky - odesláním objednávky je zákazník přihlášen k odběru Newsletteru.

  • Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Příjemce služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odstoupit z odběru Newsletteru) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: sklep@outdoorkids.pl nebo písemně na následující adresu: Dragonów 4 / 42, 00-467 Varšava.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) aktuální webový prohlížeč: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení cookies a Javascriptu

ve webovém prohlížeči

2.3.Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy, při respektování osobnostních práv, jakož i autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob.Příjemce služby je povinen zadávat údaje v souladu s s fakty. Příjemce má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

2.4. Reklamační řád pro Elektronické služby:

 • Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné stížnosti související s provozem Internetového obchodu (s výjimkou reklamačního řízení Produktu, který je uveden v bodě 6 Pravidel), může Příjemce služby podávat, například:

  • písemně na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

  • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: sklep@outdoorkids.pl.

 • Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalostí; (2) požadavky Příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající stížnost – to usnadní a urychlí projednání stížnosti Poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

 • Poskytovatel služby odpovídá na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2 Předpisů

3.2. Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně dopravy, doručení a pošty) a dalších nákladech, a pokud nelze výši těchto poplatků určit, O povinnosti je zaplatit je zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.

3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

 • K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník zadá objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2 Předpisů

 • Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá odesláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí. k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

3.4. Konsolidace, zabezpečení a poskytnutí obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi probíhá (1) poskytnutím těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedenou v bodě 3.3.2. Předpisů.Obsah kupní smlouvy je dodatečně evidován a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu prodávajícího

4. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi v rámci kupní smlouvy následující způsoby platby:

 • Platba na dobírku na dobírku.

 • Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

 • Platby kartou s Apple Pay.

 • Elektronické platby a platby kartou přes Przelewy24.pl - možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webu internetového obchodu v záložce informace o způsobech platby a na webu https://www.przelewy24.pl/.

  • Vypořádání transakcí elektronickými platbami a platebními kartami se provádí dle volby zákazníka prostřednictvím Przelewy24.pl. Službu elektronických plateb a platebních karet poskytuje:

   • pl – společnost PayPro S.A se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní divize Národní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000347935, základní kapitál: 5 476 300,00 PLN plně splaceno, NIP 7792369887, REGON 301345068.

  • Splátkové platby - platba se provádí zcela nebo zčásti z prostředků z úvěru poskytnutého společností Klarna - Sofort GmbH Theresienhöhe 12 80339 Mnichov, Německo, zapsaná u okresního soudu v Mnichově: HRB 218675, DPH EU: DE248376956

4.2. Platební lhůta:

 • Pokud zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 • Pokud zákazník zvolí platbu v hotovosti na dobírku, je zákazník povinen provést platbu na dobírku.

5. CENA, ZPŮSOB A DOBA DODÁNÍ PRODUKTU

5.1. Doručení produktu je možné na území Polské republiky.

5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na webu Internetového obchodu v záložce s informacemi o nákladech na dodání a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy Zákazník projeví svou vůli být vázán Prodejem. Souhlas.

5.3. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby dodání Produktu:

 • Kurýr, dobírka.

5.4. Termín dodání Produktu Zákazníkovi je do 10 Pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 10 Pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

 • Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

 • Pokud si zákazník zvolí způsob platby v hotovosti na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy.

 • Pokud Zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému - ode dne vyrozumění prodávajícího poskytovatelem půjčky o uzavření smlouvy o půjčce se Zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího prostředky z úvěru poskytnutého Zákazníkovi

Hlavní speditéři využívaní k zasílání zboží jsou DPD a Inspost.

6. REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), definují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (včetně § 556-576 občanského zákoníku)

6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad.

6.3. Stížnost může podat Zákazník např.:

 • písemně na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

 • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: sklep@outdoorkids.pl.

6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

6.5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, při uplatnění práv ze záruky požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající učinil neodpoví na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto reklamaci považoval za oprávněnou.

6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem, který je spotřebitelem, nepřiměřeně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde Produkt se nachází.

6.7. Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE, TAKÉ PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby reklamace a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https:// uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava ), jejímž úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3.Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů reklamace a nápravy: (1) podání žádosti o řešení sporu stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://wwwspsk.wiih.org.pl/) ; (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc místního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na tips@dlakonsumentow.pl a na spotřebitelské lince 801 440 220 (linka je otevřena v Pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarif operátora).

7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.:

 • písemně na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava;

 • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: sklep@outdoorkids.pl.

8.2. Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 12 Pravidel. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, ale není to povinné

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

 • [ 1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí vlastnictví první z produktů;

 • u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečných náklady vyplývající ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě).Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl vyzvednutí Produktu od samotného spotřebitele, může upustit od vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude vrácen Produkt nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, pokud Prodávající nemá nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: Dragonów 4/42, 00-467 Varšava.

8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

8.8. Případné náklady související s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

 • Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.

 • Přímé náklady na vrácení Produktu nese spotřebitel.

 • V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy poté, co učinil na takovou žádost je povinen uhradit poskytnuté služby do doby odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.

8.9.Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:

 • (1) pro poskytování služeb, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím bude ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; (2) pokud cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (6) ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) jsou-li předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá Prodávající kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího, aby se k němu dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že Prodávající poskytuje jiné doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo Produktů; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; (10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřená prostřednictvím veřejné dražby; (12) pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby; (13) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouva

8.10. Ustanovení o spotřebiteli obsažená v tomto bodě 8 Nařízení se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i pro Příjemce služby nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti

9. SMLUVNÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZDŮVODNĚ

9.1. Bez ohledu na právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu uvedené v bodě 8.Řádu a práva podat stížnost podle bodu 6 Řádu může spotřebitel, který uzavřel Smlouvu o prodeji Produktu, využít smluvní právo na odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených v této části Řádu. Pro dodržení termínu stačí zaslat výpis nebo vrátit Produkt před uplynutím doby platnosti

9.2. V rámci smluvního práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o prodeji produktu bez udání důvodu po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v písm. 8. Nařízení za předpokladu, že spotřebitel splňuje následující požadavky:

 • Žádné poškození nebo stopy používání produktu.

 • Vrácení produktu kompletní se všemi prvky obsaženými v objednávce.

 • Vrácení produktu v původním obalu.

9.3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu, včetně snížení v důsledku poškození obalu Produktu.

9.4. Ve věcech, na které se tento bod nevztahuje, bod 8 Nařízení o zákonném právu na odstoupení od smlouvy, zejména pokud jde o způsob odstoupení od smlouvy, běh lhůty, účinky a náklady odstoupení od smlouvy a výjimky z práva na odstoupení od smlouvy.

10. USTANOVENÍ O PODNIKATELECH

10.1. Tento bod 10 Pravidel a všechna ustanovení v něm obsažená jsou řešeny a jsou tak závazné pouze pro Zákazníka či Příjemce služby, který není spotřebitelem, a od 1.1.2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto dne i fyzickou osobu uzavírající smlouva přímo související s její činností ekonomickou, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti zpřístupněné na základě ustanovení o centrální registr a informace o hospodářské činnosti

10.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka vůči prodávajícímu.

10.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a na skutečnost, že došlo k uzavření kupní smlouvy.

10.4. Poskytovatel služby může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby.

10,5. Odpovědnost Poskytovatele služby / Prodejce vůči Příjemci služby / Zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem – do výše zaplacené ceny resp. náklady na dodání dle kupní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce zlotých. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky adresované Příjemcem služby / Zákazníkem vůči Poskytovateli služby / Prodejci, a to i v případě, že neexistuje kupní smlouva nebo se nevztahuje na kupní smlouvu. Poskytovatel služby / Prodejce odpovídá Příjemci služby / Zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neručí za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění přepravy zásilky

10.6.Jakékoli spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a Zákazníkem / Příjemcem služby budou předloženy soudu s příslušností podle sídla Prodávajícího / Poskytovatele služeb

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.

11.2. Změna pravidel:

 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Pravidla ze závažných důvodů, kterými jsou: změny zákona; změny v platebních a dodacích metodách – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Pravidel.

 • V případě uzavírání kontinuálních smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou novelizovaná Pravidla pro Příjemce služeb závazná, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, to znamená, že Příjemce služby byl o změnách řádně informován a smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl. V případě, že by změna Pravidel měla za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má Příjemce služby právo od smlouvy odstoupit.

 • V případě uzavírání smluv jiného charakteru než kontinuálních smluv (např. Prodejní smlouva) na základě těchto Pravidel nebudou změny Pravidel žádným způsobem porušovat práva získaná Příjemci služeb / Zákazníky před datum účinnosti změn Řádu, zejména změny Řádu nebudou mít dopad na již zadané nebo zadané Objednávky a uzavřené, realizované nebo uzavřené Kupní smlouvy.

11.3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů); Zákon o právech spotřebitelů; a další relevantní ustanovení obecně platného práva.

12. VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Příjemce:

SEBX SZMIGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Dragonów 4/42, 00-467 Varšava

outdoorkids.pl

sklep@outdoorkids.pl

- Já / My (*) tímto informujeme / informujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky (*) smlouva na dodávku následujících položek (*) smlouva o konkrétním díle spočívající při plnění následujících položek (*) / o poskytování následující služby (*)

- Datum uzavření smlouvy (*) / obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

- Datum

(*) Odstranit podle potřeby.

.